Regulamin

PolskaMan Triathlon Wolsztyn 2021


IMPREZA

• Międzynarodowe zawody w triathlonie na dystansie długim (3,8/180/42,195) (zwanym dalej „długi“ albo „226”)
• Międzynarodowe zawody w triathlonie na dystansie średnim (1,9/90/21,1) (zwanym dalej „średni“ albo „113”)
• Międzynarodowe zawody w triathlonie na dystansie krótkim (1,5/40/10) (zwanym dalej „krótki“ albo „51.5”)
• Możliwość uczestnictwa jako sztafeta na dystansie krótkim (dodatkowy regulamin sztafet https://www.polskaman.pl/pl/zawody/regulamin-sztafet/)
• Zawody na wszystkich dystansach odbędą się 15.08.2021.
• Start, meta, biuro zawodów będą usytuowane w Parku Miejskim w Wolsztynie.


ORGANIZATOR

​ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k.
Nowe Tłoki 10f
64-200 Wolsztyn
http://www.PolskaMan.pl
info@polskaman.pl

i

Burmistrz Wolsztyna


BIURO ZAWODÓW

Park Miejski w Wolsztynie


WARUNKI UCZESTNICTWA

• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 14.08.2021 będą miały ukończone 18 lat, oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
• W drodze wyjątkowej niepełnoletni od 16. roku życia mogą wziąć udział na dystansie 51.5 za osobistą zgodą (w biurze zawodów) rodziców.
• Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair! Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko. – Przepisy Sportowe i Organizacyjne ITU (International Triathlon Union) i PZTri (Polski Związek Triathlonu): https://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_2019.pdf i http://triathlon.pl/dokumenty/?id=12
• 2 tygodnie przed imprezą organizator udostępni Race Manual w formie .pdf na swojej stronie, który będzie zawierał wszystkie konieczne informacje dotyczące zawodów. Zapoznanie się z zawartością Race Manual oraz obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
• Jazda na kole (drafting) jest zabroniona na wszystkich dystansach.
• Trasa rowerowa jest zamknięta dla ruchu drogowego. Organizator nie może zagwarantować obecności pojedyńczych przypadków. Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożoności podczas etapu kolarskiego.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawa o ruchu Drogowym.
• Trasa biegowa nie jest zamknięta.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się na pobocze drogi w sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• Udział w odprawie technicznej jest obowiązkowy. Protesty i odwołania, które wynikają z nieobecności na odprawie technicznej lub nieznajomości regulaminu będą odrzucone.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

​Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za siebie i niniejszym deklaruje, że posiada ubezpieczenie OC o wysokości sumy ubezpieczeniowej adekwatnej do tego rodzaju zawodów oraz ubezpieczenie zdrowotne ważne na terenie Polski. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.


REZYGNACJA PODCZAS ZAWODÓW

Uczestnicy, którzy zrezygnowali z kontynuacji wyścigu, bez względu na powód, muszą natychmiast poinformować o tym fakcie organizatora lub sędziego oraz oddać chip pomiaru czasu w biurze zawodów. Ewentualne koszty (akcja poszukiwawcza, koszty chipa itd.) za niezgłoszone opuszczenie zawodów ponosi zawodnik. Koszty za niezwrócony chip wynoszą PLN 70,-.


LIMIT CZASOWY

Dystans długi:
– pływanie maks. 2,5 godz.
– rower maks. 8 godz.
– całość maks. 17 godz.

Dystans średni:
– pływanie maks. 1,5 godz.
– rower maks. 3,5 godz.
– całość maks. 8 godz.

Dystans krótki:
– pływanie maks. 1 godz.
– rower maks. 1,5 godz.
– całość maks. 4 godz.

Przekroczenie limitu czasowego (cut-off-limit) prowadzi do nie ujęcia w klasyfikacji (DNF).


KATEGORIE WIEKOWE

​K,M 16-17 (tylko 51.5); 18-29; K,M 30-39; K,M 40-49; K,M 50-59; K,M 60+ (K…kobiety, M…mężczyźni)


ZGŁOSZENIA

• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Na życzenie zawodnika wysłane mailem na adres info@polskaman.pl, organizator wystawia fakturę. Faktury będą wystawiane wyłącznie na klienta podane w danych kupującego w systemie Przelewy24; tzn. późniejsze zmiany danych nie są możliwe. Faktury za udział w imprezie wystawiane są do 14 dni roboczych po wpływie opłaty na konto. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
• Obowiązuje limit uczestników – 400 uczestników indywidualnych oraz 100 sztafet razem na wszystkich dystansach.
• Termin przyjmowania zgłoszeń 30.07.2021 lub wcześniej do wyczerpania limitu.
• Warunkiem znalezienia się na oficjalnej liście startowej jest wcześniejsze uregulowanie opłaty startowej.
• Za przepisanie numeru startowego na inną osobę oraz zmianę dystansu, będzie pobrana opłata o wysokości PLN 50,- (oraz dopłata do aktualnej ceny dłuższego dystansu). Dokonanie tych zmian jest możliwe tylko do 30.07.2021.
Wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko i wyłącznie mailem na adres info@polskaman.pl.
• Dokonanie płatności przez uczestnika celem realizacji zakupu pakietu startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) uczestnikowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji uczestników i sprzedaży pakietów startowych www.polskaman.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
• Postępowanie reklamacyjne:
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich pakietów startowych zakupionych.
Zakupione pakiety startowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży pakietów startowych uczestnik powinien się skontaktować z organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: info@polskaman.pl lub w formie pisemnej na adres: ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Tłoki 10f, 64-200 Wolsztyn.


OPŁATY STARTOWE

Dystans krótki/średni/długi
• PLN 175,-/275,-/375,- do 31.10.2020
• PLN 200,-/300,-/425,- do 31.12.2020
• PLN 225,-/375,-/500,- do 28.02.2021
• PLN 250,-/400,-/550,- do 30.04.2021
• PLN 275,-/450,-/600,- do 30.06.2021
• PLN 325,-/525,-/650,- do 30.07.2021

Płatność online przez Przelewy24 (one-click-buy) (linki poniżej)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

• Dokonanie płatności przez uczestnika celem realizacji zakupu pakietu startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) uczestnikowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji uczestników i sprzedaży pakietów startowych www.polskaman.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
• Postępowanie reklamacyjne:
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich pakietów startowych zakupionych.
Zakupione pakiety startowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży pakietów startowych uczestnik powinien się skontaktować z organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail info@polskaman.pl lub w formie pisemnej na adres ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Tłoki 10f, 64-200 Wolsztyn.

• W przypadku zgłoszenia udziału w zawodach w biurze zawodów organizator pobiera dodatkową opłatę w wyskokości PLN 50,-.
• Zawodnikom zgłaszającym się po 30.07.2021, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego oraz finiszera.

Uwaga: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty uiszczone za późno lub ewentualne opłaty za przelew będą doliczone!

Osobisty odbiór pakietów startowych dla dystansów 226 i 113 możliwy będzie tylko w dniu 14.08.2021 w biurze zawodów. Zawodnicy na dystansie 51.5 będą mogli odebrać pakiety w dniu zawodów w godzinach 08.00-11.30h.


NAGRODY

Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, finalista zawodów na mecie medal.

Dystans długi
Nagrody pieniężne za najlepsze czasy dnia (1.-3. miejsce) klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn razem:
1. miejsce PLN 4.000,-
2. miejsce PLN 2.000,-
3. miejsce PLN 1.000,-
Specjalna nagroda dla najszybszej kobiety poniżej 11 godz. PLN 2.000,-.
Puchary
• Generalna kobiet 1.-3. miejsca
• Generalna mężczyzn 1.-3. miejsca
• W kategoriach wiekowych 1.-3. miejsca
Puchary w kategoriach wiekowych i generalnej nie dublują się.

Dystans średni
Nagrody pieniężne za najlepsze czasy dnia (1.-3. miejsce) klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn razem:
1. miejsce PLN 2.000,-
2. miejsce PLN 1.000,-
3. miejsce PLN 500,-
Specjalna nagroda dla najszybszej kobiety poniżej 5 godz. PLN 1.000,-.
Puchary
• Generalna kobiet 1.-3. miejsca
• Generalna mężczyzn 1.-3. miejsca
• W kategoriach wiekowych 1.-3. miejsca
Puchary w kategoriach wiekowych i generalnej nie dublują się.

Dystans krótki
Nagrody pieniężne za najlepsze czasy dnia (1.-3. miejsce) klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn razem:
1. miejsce PLN 1.000,-
2. miejsce PLN 500,-
3. miejsce PLN 250,-
Specjalna nagroda dla najszybszej kobiety poniżej 2:30 godz. PLN 500,-.
Puchary
• Puchary dla 1.-3. miejsca OPEN kobiet
• Puchary dla 1.-3. miejsca OPEN mężczyzn
• W kategoriach wiekowych 1.-3. miejsca
Puchary w kategoriach wiekowych i generalnej nie dublują się.


POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE

​• Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
• Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę.
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym, któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w jeziorze niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do liczenia ilości własnych rund pływackich, rowerowych oraz biegowych. Organizator/pomocnicy oraz wolontariusze nie informują o ilości przebiegniętych km! Uczestnicy nie otrzymają od organizatora informacji o międzyczasach konkurentów.
• Na mecie będzie znajdować się strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Protesty i odwołania przeciwko dyskwalifikacji i kar muszą być zgłoszone w ciągu 30 minut po przekroczeniu mety u sędziego głównego. Protest musi być złożony w formie pisemnej z własnoręcznim podpisem. Opłata wynosi PLN 175,- podlega zwrotowi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.
• Odbiór nagród (pieniądze, nagrody rzeczowe i puchary) może nastąpić wyłącznie OSOBIŚCIE podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nagrody pieniężne są zwolnione z podatku do kwoty PLN 700,-; powyżej tej kwoty zostanie potrącony należny podatek 10%.
• Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

​• Dane osobowe uczestników PolskaMan Triathlon Wolsztyn będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia i reklamy imprez PolskaMan RaceSeries.
• Dane osobowe uczestników PolskaMan Triathlon Wolsztyn będą wykorzystywane zgodnie z aktualną ustawą. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, konieczne w celu zakupienia pakietu startowego.
• Dane osobowe będą podane dalej firmie mierzącej czas w celu przeprowadzenia zawodów.
• Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
- wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów,
- podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
• Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu PolskaMan Triathlon oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży oraz każdego innego komercyjnego celu bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).